Samarbeid og medvirkning

Et tett samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig

Vi legger stor vekt på å ha en tett og god dialog med barnas foresatte. Det er foreldrene som kjenner sine barn best og vet hvilke behov de har i hverdagen. Det er også viktig at foreldrene får informasjon om hvordan barna har det i barnehagen, hvordan de fungerer i gruppen og hvordan de utvikler seg.

På våren har vi alltid foreldrekaffe for alle nye barn og foreldre. Her møtes vi før oppstart, slik at vi kan gi relevant informasjon, svare på spørsmål og bli litt kjent med barn og foreldre. Ved oppstart har vi samtale med foreldrene en av de første dagene, der foreldrene forteller om barnets interesser, vaner, rutiner m.m.

Det gjennomføres 2 foreldresamtaler med alle foreldre årlig. Samtalen er et fora der foreldre og ansatte kan møtes i fokusere på barnets trivsel og utvikling. I tillegg legger vi stor vekt på den daglige dialogen ved henting og levering.

Det avholdes 2 foreldremøter i året.Tema og form for møtene varierer mellom informasjonsmøter, temaarbeid, foredrag m.m.

Det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser. Resultatene fra disse følges tett opp i personalgruppen, i samarbeidsutvalget og på foreldremøter.